Swordsmiths in Kochi Prefecture

 

 

fill

Kariya Naoji
Yasumitsu

fill

Yamamura Yu
Sadayuki

fill

Satake Katsunori
Norichika

fill

Morimoto Yasuo
Yasuo

fill

Nishimori Shigemitsu
Minamoto no Yasushi Nagamitsu

fill

Myojin Kazuo
Hidari Myojin